<

OKREŚLENIE ROLI

Cho­dzi tu zwłaszcza o określenie- roli poszczególnych szczebli zarządzania organizacji gospodarczych, jed­nostek organizacyjnych, ludzi odpowiedzialnych za pra­widłową organizację czynności planistycznych oraz me­tod, technik i trybu planowania dostosowanych do kwa­lifikacji kadry, i rzeczywistych potrzeb. Zorganizowanie ogółu czynności, składających się na planowanie długookresowe, w jeden skoordynowany proces jest zagadnieniem nie tylko technicznymi Plano­wanie długookresowe jest realizowane przez ludzi i do­tyczy ludzi. W procesie planowania wystąpićmuszą z całą siłą wszelkie różnice poglądów i tendencji, za­równo w układzie formalnym, jak i nieformalnym.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)