<

ŚCIERANIE SIĘ STANOWISK

Ścieranie się stanowisk w tej sprawie, konfrontacja ocen i wartości może być jednym z czynników dynamizujących kul­turę.Tego rodzaju uczestnictwo wymaga jednak rozbudzo­nej samoświadomości społecznej, myślenia prospektyw­nego oraz społecznej wyobraźni. Owa świadomość spo­łeczna dotyczyć musi zarówno teraźniejszości, jak i przeszłości oraz przyszłości. W odniesieniu do teraź­niejszości samorządne społeczeństwo powinno maksy­malnie trafnie oceniać swe miejsce w świecie — w go­spodarce i kulturze światowej, w polityce międzynaro­dowej. Ponadto zaś uświadamiać sobie podstawowe za­gadnienia własnego etapu rozwoju i alternatywy roz­wiązań podstawowych problemów stojących przed pań­stwem i społeczeństwem.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)